Regulamin hotelu

Regulamin udostępniania Auli

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Białej Podlaskiej podmiotom zewnętrznym

1. Aula licząca 176 miejsc siedzących może być wykorzystana na potrzeby organizacji konferencji, szkoleń, narad, prezentacji oraz seminariów, wydarzeń okolicznościowych związanych z funkcjonowaniem podmiotów zewnętrznych.

2. Aula udostępniana jest odpłatnie, wg obowiązującego cennika, we wszystkie dni tygodnia.

3. W celu wynajęcia  Auli należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3 winien zawierać co najmniej:

a) nazwę podmiotu lub imię i nazwisko osoby wynajmującej aulę,

b) termin ze wskazaniem skrajnych godzin wynajmowania Auli (przy podaniu godzin należy uwzględnić czas przed i po wydarzeniu niezbędny w celach organizacyjnych, tzn. czas otwarcia i zamknięcia Auli),

c) określenie w jakim celu będzie wynajmowana Aula,

d) informację o potrzebie zapewnienia sprzętu np. multimedialnego,

e) informację o potrzebie zabezpieczenia zaplecza (stolików na potrzeby organizacji usługi cateringowej),

Uwaga! usługę cateringową wnioskujący o wynajęcie auli zapewnia we własnym zakresie, po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem WSzS,

f) dane do faktury.

5 .Decyzje o wynajęciu Auli WSzS podejmuje Dyrektor Szpitala, lub Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala.

6. Na osobie wnioskującej o wynajęcie Auli spoczywa obowiązek utrzymania czystości  i porządku na Auli oraz przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napoi w Auli.

7. Osoby wnioskujące o wynajęcie Auli ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody   i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania Auli, zniszczenie, uszkodzenie wyposażenia oraz za mienie znajdujące się w Auli, a także udostępnione na potrzeby  organizacji konkretnego spotkania (np. sprzęt multimedialny, tablica, siedziska).

Powrót na początek strony